மூடு

தேர்தல் துறை

சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் – 2021

படிவம் 9,10,11 & 11A
தேதி படிவம் 9 படிவம் 9 படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11A
16.11.2020-30.11.2020 பார்க்க பகுதி 1(PDF 9 MB) பார்க்க பகுதி 2(PDF 7 MB) பார்க்க பகுதி 3(PDF 6 MB) பார்க்க பகுதி 1(PDF 5 MB) பார்க்க பகுதி 2(PDF 5 MB) பார்க்க பகுதி 1(PDF 8 MB) பார்க்க பகுதி 2(PDF 7 MB) பார்க்க பகுதி 1(PDF 8 MB) பார்க்க பகுதி 2(PDF 7 MB)
01.12.2020-06-12-2020 பார்க்க(PDF 7 MB) பார்க்க(PDF 5 MB) பார்க்க(PDF 5 MB) பார்க்க(PDF 3 MB)
07.12.2020-13.12.2020 பார்க்க(PDF 4 MB) பார்க்க(PDF 4 MB) பார்க்க(PDF 3 MB) பார்க்க(PDF 4 MB)
14.12.2020-15.12.2020 பார்க்க(PDF 2 MB) பார்க்க (PDF 879 KB ) பார்க்க (PDF 1 MB) பார்க்க(PDF 928 KB)
16.12.2020-17.12.2020 பார்க்க (PDF 3 MB) பார்க்க (PDF 1 KB ) பார்க்க (PDF 1 MB) பார்க்க(PDF 1 KB)
18.12.2020 பார்க்க (PDF 2 MB) பார்க்க (PDF 924 KB ) பார்க்க (PDF 1 MB) பார்க்க (PDF 1014 KB)
19.12.2020 to 20.12.2020 பார்க்க(PDF 2 MB) பார்க்க (PDF 2 MB ) பார்க்க(PDF 2 MB) பார்க்க(PDF 1 MB)
21/12/2020 to 22/12/2020 பார்க்க (PDF 2 MB) பார்க்க (PDF 2 MB ) பார்க்க (PDF 2 MB) பார்க்க (PDF 2 MB)
23/12/2020 பார்க்க(PDF 2 MB) பார்க்க (PDF 949 KB) பார்க்க (PDF 825 KB) பார்க்க(PDF 654 KB)
24/12/2020 & 27/12/2020 பார்க்க(PDF 3 MB) பார்க்க(PDF 3 MB) பார்க்க(PDF 3 MB) பார்க்க(PDF 2 MB)
28/12/2020 & 29/12/2020 பார்க்க(PDF 1 MB) பார்க்க(PDF 1 MB) பார்க்க(PDF 1 MB) பார்க்க(PDF 845 KB)
30/12/2020 பார்க்க(PDF 1 MB) பார்க்க(PDF 1 MB) பார்க்க(PDF 742 KB) பார்க்க(PDF 561 KB)