மூடு

பொது தேர்தல்-2021

வடிகட்டுதல்:
வாக்காளர் விழிப்புணர்வு

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/03/2021

வாக்காளர் விழிப்புணர்வுPDF 98 KB

மேலும் பல
வாக்கு எண்ணும் மையம்

வாக்கு எண்ணும் மையம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/03/2021

வாக்கு எண்ணும் மையம்PDF 25 KB

மேலும் பல
வாக்காளர் விழிப்புணர்வு

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/03/2021

வாக்காளர் விழிப்புணர்வுPDF 100 KB

மேலும் பல
ஈ.வி.எம் முதல் ரேண்டமைசேசன்

ஈ.வி.எம் முதல் ரேண்டமைசேசன்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/03/2021

ஈ.வி.எம் முதல் ரேண்டமைசேசன்PDF 130 KB

மேலும் பல
வாக்காளர் விழிப்புணர்வு

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/03/2021

வாக்காளர் விழிப்புணர்வுPDF 105 KB

மேலும் பல
மண்டல அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி

மண்டல அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/03/2021

மண்டல அலுவலர்களுக்கான பயிற்சிPDF 126 KB

மேலும் பல
ஈ.வி.எம் விழிப்புணர்வு

ஈ.வி.எம் விழிப்புணர்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/03/2021

ஈ.வி.எம் விழிப்புணர்வுPDF 141 KB

மேலும் பல
தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை

தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/03/2021

தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறைPDF 24 KB

மேலும் பல
வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் ஆய்வு

வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/03/2021

வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் ஆய்வுPDF 25 KB

மேலும் பல
தேர்தல் நடத்தை விதிகள் கூட்டம்

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/03/2021

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் கூட்டம்PDF 31 KB

மேலும் பல