மூடு

Uncategorized

provided oxygen

கோவிட்19 சிகிச்சைக்கான ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டிகள் – 18.06.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/06/2021

கோவிட்19 சிகிச்சைக்கான ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டிகள் (PDF 101 KB)

மேலும் பல