மூடு

திருப்பூர் மாவட்டம் – சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் – 2022

சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் – 2022 செயல் அட்டவணைகள்
நிகழ்வுகள் தேதிகள்
ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடும் நாள் 01.11.2021  (திங்கட்கிழமை)
கோரிக்கைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் விண்ணப்பிக்கும் காலம் 01.11.2021 (திங்கட்கிழமை)
முதல்
30.11.2021 (செவ்வாய்க்கிழமை)
சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெறும் நாட்கள் 13.11.2021 (சனிக்கிழமை),
14.11.2021 (ஞாயிறுக்கிழமை)
&
20.11.2021 (சனிக்கிழமை),
21.11.2021 (ஞாயிறுக்கிழமை)
&
27.11.2021 (சனிக்கிழமை),
28.11.2021 (ஞாயிறுக்கிழமை)
இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடும் நாள் 05.01.2022 (புதன்கிழமை)
தேசிய வாக்காளர் தினம் 25.01.2022 (செவ்வாய்க்கிழமை)
திருப்பூர் மாவட்டம் – சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் – 2022 (கோரிக்கைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள்)
வ.எண் சட்டமன்ற எண் சட்டமன்றத் தொகுதி From 01-11-2021 To 15-11-2021 16-11-2021
படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
1. 101 தாராபுரம் (தனி) PDF 1.5 MB PDF 232 KB PDF 1.2 MB PDF 378 KB PDF 144 KB PDF 28 KB PDF 94 KB NIL
2. 102 காங்கயம் PDF 1.3 MB PDF 243 KB PDF 1.2 MB PDF 559 KB PDF 110 KB PDF 26 KB PDF 93 KB PDF 93 KB
3. 112 அவினாசி (தனி) PDF 1.2 MB PDF 275 KB PDF 1 MB PDF 307 KB PDF 2 MB PDF 129 KB PDF 498KB PDF 390 KB
4. 113 திருப்பூர் (வடக்கு) PDF 1.3 MB PDF 293 KB PDF 1.2 MB PDF 672 KB PDF 1 MB PDF 293 KB PDF 572 KB PDF 509 kB
5. 114 திருப்பூர் (தெற்கு) PDF 268 KB PDF 88 KB PDF 199 KB PDF 120 KB PDF 98 KB NIL PDF 94 KB NIL
6. 115 பல்லடம் PDF 1.3 MB PDF 236 KB PDF 1.2 MB PDF 749 KB PDF 893KB PDF673 KB PDF 113 KB PDF 101 KB
7. 125 உடுமலைப்பேட்டை PDF 347 KB PDF 225 KB PDF 296 KB PDF 172 KB PDF 165 KB PDF 46 KB PDF 97 KB PDF 97 KB
8. 126 மடத்துக்குளம் PDF 1.2 MB PDF 167 KB PDF 1 MB PDF 559 KB PDF 147 KB PDF 28 KB PDF 93KB PDF 102 KB
திருப்பூர் மாவட்டம் – சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் – 2022 (கோரிக்கைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள்)
தேதி படிவங்கள் சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
101 தாராபுரம் (தனி) 102 காங்கயம் 112
அவினாசி (தனி)
113
திருப்பூர் (வடக்கு)
114
திருப்பூர் (தெற்கு)
115
பல்லடம்
125 உடுமலைப்பேட்டை 126 மடத்துக்குளம்
17-11-2021 படிவம் 9 PDF 130 KB PDF 196 KB PDF 1 MB PDF 2 MB PDF 96 KB PDF 580 KB PDF 185 KB PDF 169 KB
படிவம் 10 PDF 27 KB PDF 26 KB PDF 431 KB PDF 263 KB PDF 57 KB PDF 422 KB NIL PDF 41 KB
படிவம் 11 PDF 94 KB PDF 93 KB PDF 514 KB PDF 236 KB PDF 94 KB PDF 323 KB PDF 93 KB PDF 95 KB
படிவம் 11A NIL PDF 93 KB PDF 459 KB PDF 484 KB PDF 94 KB PDF 177 KB NIL PDF 101 KB
18-11-2021 படிவம் 9 PDF 770 KB PDF 141 KB PDF 1 MB PDF 2 MB PDF 47 KB PDF 1 MB PDF 176 KB PDF 144 KB
படிவம் 10 PDF 291 KB NIL PDF 246 KB PDF 106 KB PDF 44 KB PDF 504 KB PDF 49 KB PDF 26 KB
படிவம் 11 PDF 302 KB PDF 122 KB PDF 222 KB PDF 234 KB PDF 28 KB PDF 390 KB PDF 99 KB PDF 93 KB
படிவம் 11A PDF 112 KB PDF 109 KB PDF 168 KB PDF 755 KB NIL PDF 388 KB PDF 108 KB PDF 94 KB
19-11-2021 படிவம் 9 PDF 530 KB PDF 1 MB PDF 1.3 MB PDF 988 KB PDF 124 KB PDF 1.5 MB PDF 125 KB PDF 110 KB
படிவம் 10 PDF 317 KB PDF 404 KB PDF 131 KB PDF 98 KB PDF 27 KB PDF 351 KB PDF 28 KB PDF 10 KB
படிவம் 11 PDF 224 KB PDF 514 KB PDF 118 KB PDF 121 KB PDF 27 KB PDF 472 KB PDF 111 KB PDF 109 KB
படிவம் 11A PDF 362 KB PDF 500 KB PDF 102 KB PDF 436KB PDF 33 KB PDF 413 KB PDF 97 KB NIL
20-11-2021 படிவம் 9 PDF 61 KB PDF 74 KB PDF 1.3 MB PDF 1.2 MB PDF 131 KB PDF 1.3 MB PDF 57 KB PDF 44 KB
படிவம் 10 PDF 173 KB PDF 80 KB PDF 302 KB PDF 330 KB NIL PDF 101 KB PDF 34 KB PDF 27 KB
படிவம் 11 PDF 103 KB PDF 86 KB PDF 130 KB PDF 170 KB PDF 28 KB PDF 105 KB PDF 38 KB PDF 32 KB
படிவம் 11A PDF 99 KB PDF 108 KB PDF 120 KB PDF 170 KB PDF 27 KB PDF 778 KB PDF 35 KB NIL
21-11-2021 படிவம் 9 PDF 61 KB PDF 54 KB PDF 201 KB PDF 827 KB PDF 75 KB PDF 513 KB PDF 107 KB PDF 99 KB
படிவம் 10 NIL PDF 96 KB PDF 99 KB PDF 294 KB PDF 29 KB PDF 102 KB PDF 46 KB NIL
படிவம் 11 PDF 100 KB PDF 93 KB PDF 102 KB PDF 115 KB PDF 27 KB PDF 96 KB PDF 94 KB PDF 104 KB
படிவம் 11A NIL NIL PDF 18 KB PDF 240 KB PDF 27 KB PDF 164 KB PDF 95 KB NIL
22-11-2021 படிவம் 9 PDF 684 KB PDF 458 KB PDF 316 KB PDF 857 KB PDF 135 KB PDF 1.5 MB PDF 146 KB PDF 110 KB
படிவம் 10 PDF 143 KB PDF 24 KB PDF 147 KB PDF 819 KB PDF 29 KB PDF 94 KB PDF 35 KB PDF 27 KB
படிவம் 11 PDF 105 KB PDF 112 KB PDF 219 KB PDF 304 KB PDF 28 KB PDF 107 KB PDF 103 KB PDF 94 KB
படிவம் 11A PDF 739 KB NIL PDF 336 KB PDF 392 KB PDF 37 KB NIL PDF 109 KB NIL
23-11-2021 படிவம் 9 PDF 461 KB PDF 537 KB PDF 1.0 MB PDF 1.1 MB PDF 42 KB PDF 1.5 MB PDF 59 KB PDF 67 KB
படிவம் 10 PDF 339 KB PDF 137 KB PDF 95 KB PDF 157 KB PDF 27 KB PDF 741 KB PDF 28 KB PDF 27 KB
படிவம் 11 PDF 112 KB PDF 179 KB PDF 100 KB PDF 125 KB PDF 28 KB PDF 346 KB PDF 27 KB PDF 28 KB
படிவம் 11A PDF 108 KB PDF 197 KB NIL PDF 249 KB PDF 27 KB PDF 353 KB PDF 27 KB NIL
24-11-2021 படிவம் 9 PDF 862 KB PDF 278 KB PDF 1.1 MB PDF 1.2 MB PDF 132 KB PDF 2.2 MB PDF 51 KB PDF 66 KB
படிவம் 10 PDF 267 KB PDF 240 KB PDF 948 KB PDF 99 KB PDF 32 KB PDF 131 KB PDF 39 KB PDF 27 KB
படிவம் 11 PDF 116 KB PDF 164 KB PDF 145 KB PDF 130 KB PDF 37 KB PDF 118 KB PDF 33 KB PDF 27 KB
படிவம் 11A PDF 181 KB PDF 190 KB PDF 152 KB PDF 105 KB PDF 53 KB PDF 428 KB PDF 27 KB NIL
25-11-2021 படிவம் 9 PDF 706 KB PDF 496 KB PDF 464 KB PDF 437 KB PDF 98 KB PDF 1.4 MB PDF 47 KB PDF 49 KB
படிவம் 10 PDF 326 KB PDF 96 KB PDF 742 KB PDF 161 KB PDF 37 KB PDF 501 KB PDF 28 KB PDF 27 KB
படிவம் 11 PDF 181 KB PDF 105 KB PDF 263 KB PDF 109 KB PDF 34 KB PDF 225 KB PDF 34 KB PDF 28 KB
படிவம் 11A PDF 337 KB PDF 147 KB PDF 479 KB PDF 288 KB PDF 80 KB PDF 117 KB PDF 39 KB NIL
26-11-2021 படிவம் 9 PDF 59 KB PDF 85 KB PDF 133 KB PDF 1.0 MB PDF 53 KB PDF 349 KB PDF 139 KB PDF 36 KB
படிவம் 10 PDF 321 KB PDF 127 KB PDF 151 KB PDF 292 KB PDF 59 KB PDF 408 KB PDF 28 KB PDF 43 KB
படிவம் 11 PDF 158 KB PDF 117 KB PDF 121 KB PDF 121 KB PDF 28 KB PDF 128 KB PDF 28 KB PDF 33 KB
படிவம் 11A PDF 116 KB PDF 203 KB PDF 112 KB PDF 125 KB NIL PDF 102 KB PDF 40 KB PDF 43 KB
27-11-2021 படிவம் 9 PDF 58 KB PDF 58 KB PDF 144 KB PDF 432 KB PDF 30 KB PDF 524 KB PDF 50 KB PDF 51 KB
படிவம் 10 PDF 108 KB PDF 126 KB PDF 135 KB PDF 163 KB PDF 29 KB PDF 1.8 MB PDF 40 KB PDF 70 KB
படிவம் 11 PDF 112 KB PDF 109 KB PDF 96 KB PDF 121 KB PDF 28 KB PDF 119 KB PDF 29 KB PDF 28 KB
படிவம் 11A PDF 105 KB PDF 11 KB PDF 101 KB PDF 116 KB PDF 27 KB PDF 141 KB PDF 34 KB PDF 28 KB
28-11-2021 படிவம் 9 PDF 113 KB PDF 130 KB PDF 188 KB PDF 833 KB PDF 35 KB PDF 434 KB PDF 30 KB PDF 29 KB
படிவம் 10 PDF 118 KB PDF 216 KB PDF 103 KB PDF 199 KB PDF 29 KB PDF 1.8 MB PDF 56 KB PDF 28 KB
படிவம் 11 PDF 113 KB PDF 117 KB PDF 128 KB PDF 123 KB PDF 29 KB PDF 146 KB PDF 28 KB PDF 28 KB
படிவம் 11A PDF 106 KB PDF 123 KB PDF 113 KB PDF 433 KB PDF 27 KB PDF 183 KB PDF 28 KB NIL
29-11-2021 படிவம் 9 PDF 113 KB PDF 130 KB PDF 188 KB PDF 833 KB PDF 35 KB PDF 434 KB PDF 30 KB PDF 29 KB
படிவம் 10 PDF 113 KB PDF 130 KB PDF 188 KB PDF 833 KB PDF 35 KB PDF 434 KB PDF 30 KB PDF 29 KB
படிவம் 11 PDF 113 KB PDF 130 KB PDF 188 KB PDF 833 KB PDF 35 KB PDF 434 KB PDF 30 KB PDF 29 KB
படிவம் 11A PDF 113 KB PDF 130 KB NIL PDF 833 KB NIL PDF 434 KB PDF 30 KB NIL
30-11-2021 படிவம் 9 PDF 907 KB PDF 1.4 MB PDF 1.9 MB PDF 1.2 MB PDF 113 KB PDF 1.7 MB PDF 78 KB PDF 29 KB
படிவம் 10 PDF 104 KB PDF 106 KB PDF 117 KB PDF 506 KB PDF 28 KB PDF 642 KB PDF 61 KB PDF 27 KB
படிவம் 11 PDF 106 KB PDF 204 KB PDF 56 KB PDF 376 KB PDF 38 KB PDF 172 KB PDF 27 KB PDF 30 KB
படிவம் 11A NIL PDF 120 KB PDF 396 KB PDF 204 KB PDF 56 KB PDF 376 KB PDF 27 KB PDF 27 KB