மூடு

உதவி அழைப்பு

கட்டுப்பாட்டு அறை தொடர்பு எண்
மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை 1070
மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை 1077
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் 0421-2971137/38/40
காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை 100
விபத்து உதவி எண் 108
தீ தடுப்பு, பாதுகாப்பு 101
விபத்து அவசர வாகன உதவி 102
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு 1098
பெண்கள் உதவி எண் 181
முதியோர்கள் உதவி எண் 14567
பேரிடர் கால உதவி 1077
கிராம ஊராட்சி குறை தீர் கட்டுப்பாட்டு அறை 0421 – 2971163, 1800 425 7023
சைபர் க்ரைம் உதவி எண் 1930