மூடு

சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் – 2024

சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் – 2024 செயல் அட்டவணைகள்
நிகழ்வுகள் தேதிகள்
ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடும் நாள் 27.10.2023 (வெள்ளிக்கிழமை)
கோரிக்கைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் விண்ணப்பிக்கும் காலம் 27.10.2023 (வெள்ளிக்கிழமை) முதல்
09.12.2023 (சனிக்கிழமை)
சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெறும் நாட்கள் 04.11.2023 (சனிக்கிழமை)
05.11.2023 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)
25.11.2023 (சனிக்கிழமை)
26.11.2023 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)
பெறப்பட்ட கோரிக்கை மற்றும் ஆட்சேபனைகளை முடிவு செய்தல் 26.12.2023 (செவ்வாய்கிழமை)
இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடும் நாள் 05.01.2024 (வெள்ளிக்கிழமை)
வாக்குச்சாவடி பட்டியல்
சட்டமன்றத் தொகுதியின் எண் மற்றும் பெயர் வாக்குச்சாவடி பட்டியல் (27-10-2023)
101 தாராபுரம் (தனி) View
102 காங்கயம் View
112 அவினாசி (தனி) View
113 திருப்பூர் (வடக்கு) View
114 திருப்பூர் (தெற்கு) View
115 பல்லடம் View
125 உடுமலைப் பேட்டை View
126 மடத்துக் குளம் View

 

திருப்பூர் மாவட்டம் – சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் – 2024 (கோரிக்கைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள்)
தேதி படிவங்கள் சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
101 தாராபுரம் (தனி) 102 காங்கயம் 112அவினாசி (தனி) 113திருப்பூர் (வடக்கு) 114திருப்பூர் (தெற்கு) 115பல்லடம் 125 உடுமலைப் பேட்டை 126 மடத்துக் குளம்
27-10-2023 to
02-11-2023
படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 View View View View View View View View
படிவம் 11A View View View View View View View View
படிவம் 11B View View View View View View View View
03-11-2023 to
05-11-2023
படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 View View View View View View View View
படிவம் 11A View View View View View View View View
படிவம் 11B View View View View View View View View
06-11-2023 to
13-11-2023
படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 View View View View View View View View
படிவம் 11A View View View View View View View View
படிவம் 11B View View View View View View View View
14-11-23 to
16-11-23
படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 View View View View View View View View
படிவம் 11A View View View View View View View View
படிவம் 11B View View View View View View View View
17-11-23 to
20-11-23
படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 View View View View View View View View
படிவம் 11A View View View View View View View View
படிவம் 11B View View View View View View View View
21-11-23 படிவம் 9 NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 View View View View View View View View
படிவம் 11A NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL
படிவம் 11B NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL
22-11-23 படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL
படிவம் 11A NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL
படிவம் 11B NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL
23-11-23 படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL
படிவம் 11 View View View View View View View View
படிவம் 11A View View View View View View View View
படிவம் 11B NIL NIL View View NIL View NIL NIL
24-11-23 படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 View View View View View View View View
படிவம் 11A View View View View View View View View
படிவம் 11B View View View View View View View View
25-11-2023 to
26-11-2023
படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 View View View View View View View View
படிவம் 11A View View View View View View View View
படிவம் 11B View View View View View View View View
27-11-23 to 28-11-2023 படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 View View View View View View View View
படிவம் 11A View View View View View View View View
படிவம் 11B View View View View View View View View
29-11-23 படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 View View View View View View View View
படிவம் 11A View View View View View View View View
படிவம் 11B View View View View View View View View
30-11-2023 to 03-12-2023 படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 View View View View View View View View
படிவம் 11A View View View View View View View View
படிவம் 11B View View View View View View View View
04-12-2023 to 05-12-2023 படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 View View View View View View View View
படிவம் 11A View View View View View View View View
படிவம் 11B View View View View View View View View
06-12-2023 படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 NIL NIL NIL NIL View NIL NIL NIL
படிவம் 11A View View View View View View View View
படிவம் 11B NIL NIL NIL NIL View NIL NIL NIL
07-12-23 to
09-12-23
படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 View View View View View View View View
படிவம் 11A View View View View View View View View
படிவம் 11B View View View View View View View View
10-12-23 to
13-12-23
படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 View View View View View View View View
படிவம் 11A View View View View View View View View
படிவம் 11B View View View View View View View View
14-12-23 to
25-12-23
படிவம் 9 View View View View View View View View
படிவம் 10 View View View View View View View View
படிவம் 11 View View View View View View View View
படிவம் 11A View View View View View View View View
படிவம் 11B View View View View View View View View