மூடு

திருப்பூர் நகர மறு நில அளவை ஒப்புமை தொடர்பு பட்டியல்

மாவட்டம் : திருப்பூர்

நகரம் : திருப்பூர்

வட்டம் : திருப்பூர் வடக்கு

S.No. வார்டு வாரியாக ஒப்புமை தொடர்பு பட்டியல்
1. North New Ward A-(Old A) CorrelationPDF 410 KB
2. North New Ward B-(Old B) CorrelationPDF 317 KB
3. North New Ward C-(Old C) CorrelationPDF 414 KB
4. North New Ward D-(Old D) CorrelationPDF 331 KB
5. North New Ward E-(Old E) CorrelationPDF 398 KB
6. North New Ward F-(Old F) CorrelationPDF 504 KB
7. North New WARD G-(OLD-J) CorrelationPDF 563 KB
8. North New Ward H -(Old K) CorrelationPDF 618 KB

 

மாவட்டம் : திருப்பூர்

நகரம் : திருப்பூர்

வட்டம் : திருப்பூர் தெற்கு

S.No. வார்டு வாரியாக ஒப்புமை தொடர்பு பட்டியல்
1. South New WARD A (OLD-L) CorrelationPDF 234 KB
2. South New WARD B (OLD-M) CorrelationPDF 466 KB
3. South New WARD C (OLD-P) CorrelationPDF 101 KB
4. South New WARD D (OLD-H) CorrelationPDF 303 KB
5. South New WARD E (OLD-G) CorrelationPDF 205 KB
6. South New WARD F (OLD-N) CorrelationPDF 180 KB
7. South New WARD G (OLD-O) CorrelationPDF 398 KB