மூடு

திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம் வட்டம், பூமாலர் கிராமத்தில் அமைய உள்ள “பூமலூர் சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல்-பகுதி – 2 குழம குவாரிகளுக்கான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/07/2021

திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம் வட்டம், பூமாலர் கிராமத்தில் அமைய உள்ள “பூமலூர் சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல்-பகுதி – 2(PDF 6 MB)