மூடு

திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம் வட்டம், பூமாலர் கிராமத்தில் அமைய உள்ள “பூமலூர் சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குழம குவாரிகளுக்கான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை”-பகுதி -3

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/07/2021

திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம் வட்டம், பூமாலர் கிராமத்தில் அமைய உள்ள “பூமலூர் சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குழம குவாரிகளுக்கான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை”-பகுதி -3(PDF 4 MB)