மூடு

திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம் வட்டம், பூமாலர் கிராமத்தில் அமைய உள்ள “பூமலூர் சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குழம குவாரிகளுக்கான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை”-பகுதி -1

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/07/2021

திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம் வட்டம், பூமாலர் கிராமத்தில் அமைய உள்ள “பூமலூர் சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் குழம குவாரிகளுக்கான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை”-பகுதி -1(PDF 7 MB)