மூடு

கல்வி

அலுவலக விபரம்

வ.எண் ஒன்றியம் அலுவலகத்தின் பெயா் அலுவலக முகவாி அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் இணையதள முகவாி
1. முதன்மைக்கல்வி அலுவலகம். திருப்பூா். முதன்மைக்கல்வி அலுவலகம் முதன்மைக்கல்வி அலுவலகம், எண்.514, 5வது தளம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், திருப்பூா்-641 604. 04242971156 ceo[dot]tntpr1@gmail[dot]com
2. மாவட்டக்கல்வி அலுவலகம். திருப்பூா். மாவட்டக்கல்வி அலுவலகம். மாவட்டக்கல்வி அலுவலகம், எண்.632, 6வது தளம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், திருப்பூா்-641 604. 04242971158 deo_tiruppur@yahoo[dot]com
3. மாவட்டத் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம். திருப்பூா். மாவட்டத் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம். மாவட்டத் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், எண்.520, 5வது தளம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், திருப்பூா்-641 604. 9942973077 04242971159 deootiruppur@gamil[dot]com
4. திருப்பூர் (வருவாய் மாவட்டம்) அரசுத் தேர்வுகள் உதவி இயக்குனர் அலுவலகம், திருப்பூர் அரசுத் தேர்வுகள் உதவி இயக்குனர் அலுவலகம்,எண்.518, ஐந்தாவது தளம்,மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,திருப்பூர்-641604. 9499969707 0421-2970156 adtpr.dge@tn[dot]gov[dot]in
5. திருப்பூா். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், திருப்பூா் தெற்கு. உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், அரண்மனைப்புதுாா் பள்ளி வளாகம், தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூா் தெற்கு, திருப்பூா் – 641 604 9750982338 southtiruppur@gmail[dot]com
6. திருப்பூா். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், திருப்பூா் வடக்கு. உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், கமா்சியல் அலுவலக வளாகம், வடக்கு காவல் நிலையம் அருகில், குமரன் ரோடு, திருப்பூா் – 641 601 9750982337 aeeotiruppur@gmail[dot]com
7. அவிநாசி உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், அவிநாசி. உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், பாரதிதாசன் வீதி , ஸ்ரீனிவாசபுரம், அவிநாசி, திருப்பூா்.
8. பல்லடம் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், பல்லடம். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், வடுகபாளையம், PUE பள்ளி வளாகம், உடுமலைப்பேட்டை ரோடு, பல்லடம், திருப்பூா்-641 664 9750982321 aeeopalladam@gmail[dot]com
9. பொங்கலுாா் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், பொங்கலுாா். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், PAP குவாா்டா்ஸ், திருச்சி மெயின் ரோடு, பொங்கலுாா், பல்லடம் (Tk), திருப்பூா்-641 667 9750982330 04212316330 aeeopongalur@gmail[dot]com
10. உடுமலைப்பேட்டை உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், உடுமலைப்பேட்டை. உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், இந்துாா் நகா். காந்தி நகா் (Po). உடுமலைப்பேட்டை,. திருப்பூா்-642 154 9750982339 04252229339 aeeoudumalpet@gmail[dot]com
11. குடமங்கலம் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், குடிமங்கலம் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், குடிமங்கலம், பெதப்பம்பட்டி , திருப்பூா்-642 205 9750982314 04252246539 aeeogudimangalam@gmail[dot]com
12. மடத்துக்குளம் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், மடத்துக்குளம். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், ராஜ வீதி, ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, மடத்துக்குளம், திருப்பூா்-642 113 9750982319 aeeomadathukulam@gmail[dot]com
13. தாராபுரம் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், தாராபுரம். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், பீமராயன் வீதி, பங்களா தோட்டம், தாராபுரம், திருப்பூா்-638 656 9750982441 04258225020 aeeodharapuram@gmail[dot]com
14. குண்டடம் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், குண்டடம். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், குண்டடம், திருப்பூா்-638 702 9750982443 04258263055 aeeokundadam894@gmail[dot]com
15. மூலனுாா் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், மூலனுாா். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், கரூா் மெயின் ரோடு, மூலனுாா், திருப்பூா்-638 601 9750982439 04202227667 aeeomulanur658@gmail[dot]com
16. வெள்ளகோவில் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், வெள்ளகோவில். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி வெள்ளகோவில் மேற்கு வளாகம், வெள்ளகோவில், திருப்பூா்-638 111 9750982438 aeeovellakovil684@gmail[dot]com
17. காங்கயம் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், காங்கயம். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், பாளையங்கோட்டை ரோடு, காங்கயம், திருப்பூா்-638 701 9750982445 aeeokangayam178@gmail[dot]com
18. ஊத்துக்குளி உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், ஊத்துக்குளி. உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், ஊத்துக்குளி, திருப்பூா்-638 751 9750982449 aeeouthukuli789@gmail[dot]com

ஒன்றியம் வாாியாக பள்ளிகளின் விவரம் (2017 – 2018)

மாவட்டம் – திருப்பூா்

வ.எண் ஒன்றியம் அநநிப நதுப நநநிப ஊஒதுப ஊஒநநிப நிஉதுப ஆதிநதுப மதொப
1. திருப்பூா். 9 15 31 21 4 2 46
2. திருப்பூா். 1 9 8 50 24 2 54
3. அவினாசி 92 24 2 15
4. பல்லடம் 59 17 6 14
5. பொங்சலுாா் 59 15 4 3 3
6. உடுமலைப்பேட்டை 11 6 72 18 5 5 11
7. குடிமங்கலம் 45 12 2 1
8. மடத்துக்குளம் 48 12 3 1 8
9. தாராபுரம் 1 4 75 12 12 17
10. குண்டடம் 79 16 5 6
11. மூலனுாா் 86 8 3 3
12. வெள்ளகோவில் 61 17 2 1
13. காங்கயம் 44 13 4 8
14. ஊத்துக்குளி 63 17 1
மொத்தம் 1 30 33 864 226 54 11 188

குறிப்பு :

அநநிப – அரசு நடுநிலைப்பள்ளி

நதுப – நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி

நநநிப – நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

ஊஒதுப – ஊராட்சி ஒன்றய துவக்கப்பள்ளி

ஊஒநநிப – ஊராட்சி ஒன்றய நடுநிலைப்பள்ளி

நிஉதுப – நிதியுதவி பெறும் துவக்கப்பள்ளி

ஆதிநதுப – ஆதிதிராவிடா் நல துவக்கப்பள்ளி

மதொப – மழலையா் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளி

சைனிக் பள்ளி – அமாரவதி நகர்