கல்வி

அலுவலக விபரம்

வ.எண் ஒன்றியம் அலுவலகத்தின் பெயா் அலுவலக முகவாி அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் இணையதள முகவாி
1. முதன்மைக்கல்வி அலுவலகம். திருப்பூா். முதன்மைக்கல்வி அலுவலகம் முதன்மைக்கல்வி அலுவலகம், எண்.514, 5வது தளம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், திருப்பூா்-641 604. 04242971156 ceo[dot]tntpr1@gmail[dot]com
2. மாவட்டக்கல்வி அலுவலகம். திருப்பூா். மாவட்டக்கல்வி அலுவலகம். மாவட்டக்கல்வி அலுவலகம், எண்.632, 6வது தளம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், திருப்பூா்-641 604. 04242971158 deo_tiruppur@yahoo[dot]com
3. மாவட்டத் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம். திருப்பூா். மாவட்டத் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம். மாவட்டத் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், எண்.520, 5வது தளம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், திருப்பூா்-641 604. 9942973077 04242971159 deootiruppur@gamil[dot]com
4. திருப்பூா். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், திருப்பூா் தெற்கு. உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், அரண்மனைப்புதுாா் பள்ளி வளாகம், தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூா் தெற்கு, திருப்பூா் – 641 604 9750982338 southtiruppur@gmail[dot]com
5. திருப்பூா். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், திருப்பூா் வடக்கு. உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், கமா்சியல் அலுவலக வளாகம், வடக்கு காவல் நிலையம் அருகில், குமரன் ரோடு, திருப்பூா் – 641 601 9750982337 aeeotiruppur@gmail[dot]com
6. அவிநாசி உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், அவிநாசி. உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், பாரதிதாசன் வீதி , ஸ்ரீனிவாசபுரம், அவிநாசி, திருப்பூா்.
7. பல்லடம் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், பல்லடம். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், வடுகபாளையம், PUE பள்ளி வளாகம், உடுமலைப்பேட்டை ரோடு, பல்லடம், திருப்பூா்-641 664 9750982321 aeeopalladam@gmail[dot]com
8. பொங்கலுாா் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், பொங்கலுாா். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், PAP குவாா்டா்ஸ், திருச்சி மெயின் ரோடு, பொங்கலுாா், பல்லடம் (Tk), திருப்பூா்-641 667 9750982330 04212316330 aeeopongalur@gmail[dot]com
9. உடுமலைப்பேட்டை உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், உடுமலைப்பேட்டை. உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், இந்துாா் நகா். காந்தி நகா் (Po). உடுமலைப்பேட்டை,. திருப்பூா்-642 154 9750982339 04252229339 aeeoudumalpet@gmail[dot]com
10. குடமங்கலம் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், குடிமங்கலம் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், குடிமங்கலம், பெதப்பம்பட்டி , திருப்பூா்-642 205 9750982314 04252246539 aeeogudimangalam@gmail[dot]com
11. மடத்துக்குளம் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், மடத்துக்குளம். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், ராஜ வீதி, ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, மடத்துக்குளம், திருப்பூா்-642 113 9750982319 aeeomadathukulam@gmail[dot]com
12. தாராபுரம் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், தாராபுரம். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், பீமராயன் வீதி, பங்களா தோட்டம், தாராபுரம், திருப்பூா்-638 656 9750982441 04258225020 aeeodharapuram@gmail[dot]com
13. குண்டடம் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், குண்டடம். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், குண்டடம், திருப்பூா்-638 702 9750982443 04258263055 aeeokundadam894@gmail[dot]com
14. மூலனுாா் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், மூலனுாா். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், கரூா் மெயின் ரோடு, மூலனுாா், திருப்பூா்-638 601 9750982439 04202227667 aeeomulanur658@gmail[dot]com
15. வெள்ளகோவில் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், வெள்ளகோவில். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி வெள்ளகோவில் மேற்கு வளாகம், வெள்ளகோவில், திருப்பூா்-638 111 9750982438 aeeovellakovil684@gmail[dot]com
16. காங்கயம் உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், காங்கயம். உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், பாளையங்கோட்டை ரோடு, காங்கயம், திருப்பூா்-638 701 9750982445 aeeokangayam178@gmail[dot]com
17. ஊத்துக்குளி உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், ஊத்துக்குளி. உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம், அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், ஊத்துக்குளி, திருப்பூா்-638 751 9750982449 aeeouthukuli789@gmail[dot]com

ஒன்றியம் வாாியாக பள்ளிகளின் விவரம் (2017 – 2018)

மாவட்டம் – திருப்பூா்

வ.எண் ஒன்றியம் அநநிப நதுப நநநிப ஊஒதுப ஊஒநநிப நிஉதுப ஆதிநதுப மதொப
1. திருப்பூா். 9 15 31 21 4 2 46
2. திருப்பூா். 1 9 8 50 24 2 54
3. அவினாசி 92 24 2 15
4. பல்லடம் 59 17 6 14
5. பொங்சலுாா் 59 15 4 3 3
6. உடுமலைப்பேட்டை 11 6 72 18 5 5 11
7. குடிமங்கலம் 45 12 2 1
8. மடத்துக்குளம் 48 12 3 1 8
9. தாராபுரம் 1 4 75 12 12 17
10. குண்டடம் 79 16 5 6
11. மூலனுாா் 86 8 3 3
12. வெள்ளகோவில் 61 17 2 1
13. காங்கயம் 44 13 4 8
14. ஊத்துக்குளி 63 17 1
மொத்தம் 1 30 33 864 226 54 11 188

குறிப்பு :

அநநிப – அரசு நடுநிலைப்பள்ளி

நதுப – நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி

நநநிப – நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

ஊஒதுப – ஊராட்சி ஒன்றய துவக்கப்பள்ளி

ஊஒநநிப – ஊராட்சி ஒன்றய நடுநிலைப்பள்ளி

நிஉதுப – நிதியுதவி பெறும் துவக்கப்பள்ளி

ஆதிநதுப – ஆதிதிராவிடா் நல துவக்கப்பள்ளி

மதொப – மழலையா் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளி

சைனிக் பள்ளி – அமாரவதி நகர்