மூடு

மாநகராட்சி

மக்கள்தொகை (2011 கணக்கெடுப்பின்படி)
வ.எண். மாநகராட்சியின்  பெயர் வார்டுகளின் எண்ணிக்கை ஆண்கள் பெண்கள்

மொத்தம்
 1.
திருப்பூர்
 60  —  877778