மூடு

வருவாய் கோட்டங்கள்

வருவாய் கோட்டங்கள் வட்டங்கள் உள்வட்டங்கள் வருவாய் கிராமங்கள்
திருப்பூர் 5 15 142
தாராபுரம் 2 11 115
உடுமலைப்பேட்டை 2 7 93