மூடு

கிராம ஊராட்சிகள்

வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயா் கிராம ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை
1. அவிநாசி 31
2. தாராபுரம் 16
3. குடிமங்கலம் 23
4. காங்கயம் 15
5. குண்டடம் 24
6. மடத்துக்குளம் 11
7. மூலனூா் 12
8. பல்லடம் 20
9. பொங்கலூா் 16
10. திருப்பூா் 13
11. உடுமலைப்பேட்டை 38
12. ஊத்துக்குளி 37
13. வெள்ளகோவில் 9
மொத்தம் 265

வட்டாரம் – அவிநாசி

வ.எண். கிராம ஊராட்சியின் பெயா்
1. ஆலத்தூா்
2. அய்யம்பாளையம்
3. சேயூா்
4. கணியாம்பூண்டி
5. காணூா்
6. கருமாபாளையம்
7. கருவலூா்
8. குப்பாண்டாம்பாளையம்
9. குட்டகம்
10. மங்கரசவலையபாளையம்
11. முறியாண்டாம்பாளையம்
12. நடுவச்சோி
13. நம்பியாம்பாளையம்
14. புஞ்சைத் தாமரைக்குளம்
15. பழங்கரை
16. பாப்பாங்குளம்
17. பொங்கலூா்
18. போத்தாம்பாளையம்
19. புதுப்பாளையம்
20. புலிப்பாா்
21. ராமநாதபுரம்
22. செம்பியநல்லூா்
23. சின்னோிபாளையம்
24. தண்டுக்காரன்பாளையம்
25. தத்தனூா்
26. தெக்கலூா்
27. துலுக்கமுத்தூா்
28. உப்பிலிபாளையம்
29. வடுகபாளையம்
30. வேலாயுதம்பாளையம்
31. வேட்டுவபாளையம்

வட்டாரம் – தாராபுரம்

வ.எண். கிராம ஊராட்சியின் பெயா்
1. மாம்பாடி
2. நாதம்பாளையம்
3. வீராட்சிமங்கலம்
4. தொப்பம்பட்டி
5. நஞ்சியம்பாளையம்
6. கவுண்டச்சிபுதூா்
7. பொட்டிக்காம் பாளையம்
8. பொன்னாபுரம்
9. கோவிந்தாபுரம்
10. சின்னபுத்தூா்
11. தளவாய்பட்டினம்
12. அலங்கியம்
13. பொம்மநல்லூா்
14. கொங்கு
15. மணக்கடவு
16. நல்லாம்பாளையம்

வட்டாரம் – குடிமங்கலம்

வ.எண். கிராம ஊராட்சியின் பெயா்
1. ஆமந்தக்கடவு
2. அணிக்கடவு
3. ஆத்துக்-கிணத்துப்பட்டி
4. தொட்டம்பட்டி
5. குடிமங்கலம்
6. இலுப்பநகரம்
7. கொண்டாம்பட்டி
8. கொங்கல்நகரம்
9. கொசவம்பாளையம்
11. குப்பம்பாளையம்
12. மூங்கில்தொழுவு
13. பண்ணைக்கிணறு
14. பொியபட்டி
15. பொன்னோி
16. பூலவாடி
17. புதுப்பாளையம்
18. புக்குளம்
19. சோமவரப்பட்டி
20. வடுகபாளையம்
21. வாகத்தொழுவு
22. வீதம்பட்டி
23. விருகல்பட்டி

வட்டாரம் – காங்கயம்

வ.எண். கிராம ஊராட்சியின் பெயா்
1. ஆலாம்பாடி
2. பாலசமுத்திரம் புதூா்
3. கணபதிபாளையம்
4. கீரனூா்
5. மராபாளையம்
6. மருதுறை
7. நத்தக்காடையூா்
8. படியூா்
9. பளையக்கோட்டை
10. பாப்பினி
11. பரம்சோ்வழி
12. பொத்தியபாளையம்
13. சிவன்மலை
14. தம்மரெட்டிபாளையம்
15. வீரணம்பாளையம்

வட்டாரம் – குண்டடம்

வ.எண். கிராம ஊராட்சியின் பெயா்
1. ஆரத்தொழுவு
2. பெல்லம்பட்டி
3. எல்லப்பாளையம்புதூா்
4. கெத்தல்ரேவ்
5. ஜோதியம்பட்டி
6. கண்ணாங்கோவில்
7. கொக்கம்பாளையம்
8. கொழுமங்குழி
9. குருக்கபாளையம்
10. மருதூா்
11. மோளரப்பட்டி
12. முத்தியம்பட்டி
13. நந்தவனம்பாளையம்
14. நவநாாி
15. பொியகுமாரபாளையம்
16. பெருமாள்பாளையம்
17. புங்கந்துறை
18. சடையபாளையம்
19. சங்கரண்டாம்பாளையம்
20. செங்கோடம்பாளையம்
21. சிறுக்கிணா்
22. சூாியநல்லூா்
23. வடசின்னாாிபாளையம்
24. வேலாயுதம்பாளையம்

வட்டாரம் – மடத்துக்குளம்

வ.எண். கிராம ஊராட்சியின் பெயா்
1. ஜோத்தம்பட்டி
2. கடத்தூா்
3. காரத்தொழுவு
4. கொழுமம்
5. மெட்ராத்தி
6. மைவாடி
7. பாப்பான்குளம்
8. சோழமாதேவி
9. தாந்தோனி
10. துங்காவி
11. வேடப்பட்டி

வட்டாரம் – மூலனூா்

வ.எண். கிராம ஊராட்சியின் பெயா்
1. எடைக்கல்பாடி
2. எரசினம்பாளையம்
3. காளிபாளையம்
4. கருப்பன்வலசு
5. கிளாங்குண்டல்
6. கொமாரபாளையம்
7. கோட்டைமருதூா்
8. பெரமியம்
9. பொன்னிவாடி
10. புங்சைத்தலையூா்
11. தூரம்பாடி
12. வேலம்பூண்டி

வட்டாரம் – பல்லடம்

வ.எண். கிராம ஊராட்சியின் பெயா்
1. அனுப்பட்டி
2. ஆறுமுத்தாம்பாளையம்
3. சித்தம்பலம்
4. கணபதிபாளையம்
5. இச்சிப்பட்டி
6. கரடிவாவி
7. கரைப்புதூா்
8. கே. அய்யம்பாளையம்
9. கோடங்கி பாளையம்
10. கே.கிருஷ்ணாபுரம்
11. மல்லேகவுண்டன்பாளையம்
12. மாணிக்காபுரம்
13. பணிக்கம்பட்டி
14. பருவாய்
15. புளியம்பட்டி
16. பூமலூா்
17. செம்மிபாளையம்
18. சுக்கம்பாளையம்
19. வடுகபாளையம்புதூா்
20. வேலம்பாளையம்

வட்டாரம் – பொங்கலூா்

வ.எண். கிராம ஊராட்சியின் பெயா்
1. அலகுமலை
2. எலவந்தி
3. கண்டியன்கோவில்
4. காட்டூா்
5. கேத்தனூா்
6. மாதப்பூா்
7. நாச்சிப்பாளையம்
8. வடக்கு அவிநாசிபாளையம்
9. பெருந்தொழுவு
10. பொங்கலூா்
11. தெற்கு அவிநாசி பாளையம்
12. தொங்குட்டிபாளையம்
13. உகாயனூா்
14. வே. வாவிபாளையம்
15. வே. வடமலைபாளையம்
16. வே. கள்ளிபாளையம்

வட்டாரம் – திருப்பூா்

வ.எண். கிராம ஊராட்சியின் பெயா்
1. பட்டம்பாளையம்
2. சொக்கனூா்
3. மேற்குபதி
4. வள்ளிபுரம்
5. தொரவலூா்
6. ஈட்டிவீரம்பாளையம்
7. பெருமாநல்லூா்
8. காளிபாளையம்
9. கணக்கம் பாளையம்
10. பொங்குபாளையம்
11. இடுவாய்
12. மங்கலம்
13. முதலிபாளையம்

வட்டாரம் – உடுமலைப்பேட்டை

வ.எண். கிராம ஊராட்சியின் பெயா்
1. ஆண்டிகவுண்டனூா்
2. ஆலாம்பாளையம்
3. அந்தியூா்
4. சின்னகுமாரபாளையம்
5. சின்னவீரப்பட்டி
6. புங்கமுத்தூா்
7. ராவணபுரம்
8. தேவனூா்புதூா்
9. பூலாங்கிணா்
10. ராகவல்பாவி
11. கணக்கம்பாளையம்
12. போடிப்பட்டி
13. கன்னமநாய்கனூா்
14. குரல்குட்டை
15. ஜல்லிப்பட்டி
16. பள்ளபாளையம்
17. பொியகோட்டை
18. உடுக்கம்பாளையம்
19. செல்லப்பம்பாளையம்
20. கே.ரெட்டிபாளையம்
21. ஜே.என்.பாளையம்
22. தின்னப்பட்டி
23. தும்பலப்பட்டி
24. கல்லாபுரம்
25. எலையமுத்தூா்
26. கணபதிபாளையம்
27. மானுப்பட்டி
28. குறிச்சிகோட்டை
29. கொடுங்கியம்
30. பொியபாப்பனூத்து
31. பொியவாளவாடி
32. குருவப்பநாயக்கனூா்
33. எாிசனம்பட்டி
34. தீபாலப்பட்டி
35. குறுஞ்சோி
36. மொடக்குப்பட்டி
37. வடபூதிநத்தம்
38. ஆா்.வேலூா்

வட்டாரம் – ஊத்துக்குளி

வ.எண். கிராம ஊராட்சியின் பெயா்
1. அக்ரஹார பொியபாளையம்
2. அணைப்பாளையம்
3. செங்கப்பள்ளி
4. எடையபாளையம்
5. கணபதிபாளையம்
6. கவுண்டம்பாளையம்
7. இச்சிபாளையம்
8. கம்மாளக்குட்டை
9. கருமஞ்சிறை
10. கஸ்தூாிபாளையம்
11. காவுத்தாம்பாளையம்
12. கொமரகவுண்டன்பாளையம்
13. கூனம்பட்டி
14. குறிச்சி
15. மொரட்டுப்பாளையம்
16. முத்தம்பாளையம்
17. நடுப்பட்டி
18. நல்லிக்கவுண்டன்பாளையம்
19. நவக்காடு
20. பல்லவராயன்பாளையம்
21. புதுப்பாளையம்
22. புஞ்சை தளவாய்பாளையம்
23. புத்தூா் பள்ளபாளையம்
24. ரெட்டிபாளையம்
25. சா்க்காா் கத்தாங்கன்னி
26. சா்க்காா் பொியபாளையம்
27. செங்காளிபாளையம்
28. செட்டிக்குட்டை
29. சின்னேகவுண்டன்வலசு
30. சின்னியம்பாளையம்
31. சுண்டக்காம் பாளையம்
32. வடுகபாளையம்
33. வட்டாலபதி
34. வேலம்பாளையம்
35. வெள்ளியம்பதி
36. வெள்ளிரவெளி
37. விருமாண்டம்பாளையம்

வட்டாரம் – வெள்ளகோவில்

வ.எண். கிராம ஊராட்சியின் பெயா்
1. வீரசோழபுரம்
2. வள்ளியரச்சல்
3. மேட்டுப்பாளையம்
4. வேலம்பாளையம்
5. பச்சாபாளையம்
6. புதுப்பை
7. நாகமநாயக்கன்பட்டி
8. வேலப்பநாயக்கன்வலசு
9. இலக்கமநாயக்கன்பட்டி