மூடு

தொடர் திருத்த முறை 2022

திருப்பூர் மாவட்டம் – தொடர் முறை திருத்தம் – 2022
மாதம் வகைகள் சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
101-தாராபுரம் (தனி) 102-காங்கயம் 112-அவினாசி (தனி) 113-திருப்பூர் (வடக்கு) 114-திருப்பூர் (தெற்கு) 115-பல்லடம் 125-உடுமலைப்
பேட்டை
126-மடத்துக்
குளம்
சனவரி 2022 சேர்த்தல் PDF 50 KB PDF 42 KB PDF 48 KB PDF 85 KB PDF 56 KB PDF 83 KB PDF 41 KB PDF 46 KB
நீக்கம் PDF 28KB PDF 28 KB PDF 31 KB PDF 33KB PDF 32KB PDF 30KB PDF 29 KB PDF 29 KB
திருத்தம் PDF 39 KB PDF 37KB PDF 39 KB PDF 43 KB PDF 37 KB PDF 43 KB PDF 37 KB PDF 40 KB
பிப்ரவரி 2022 சேர்த்தல் PDF 43 KB PDF 44 KB PDF 45 KB PDF 76 KB PDF 45 KB PDF 67 KB PDF 41 KB PDF 46 KB
நீக்கம் PDF 33 KB PDF 32 KB PDF 32 KB PDF 37 KB PDF 32 KB PDF 36 KB PDF 31 KB PDF 32 KB
திருத்தம் PDF 34 KB PDF 34 KB PDF 36 KB PDF 46 KB PDF 40 KB PDF 42 KB PDF 33 KB PDF 37 KB
மார்ச் 2022 சேர்த்தல் PDF 36 KB PDF 44 KB PDF 38 KB PDF 57 KB PDF 50 KB PDF 58 KB PDF 36 KB PDF 38 KB
நீக்கம் PDF 227 KB PDF 262 KB PDF 518 KB PDF 482 KB PDF 41 KB PDF 82 KB PDF 551 KB PDF 737 KB
திருத்தம் PDF 38 KB PDF 35 KB PDF 37 KB PDF 44 KB PDF 43 KB PDF 47 KB PDF 35 KB PDF 34 KB
ஏப்ரல் 2022 சேர்த்தல் PDF 34 KB PDF 36 KB PDF 38 KB PDF 49 KB PDF 41 KB PDF 52 KB PDF 45 KB PDF 35KB
நீக்கம் PDF 71 KB PDF 241 KB PDF 30 KB PDF 91 KB PDF 701 KB PDF 474 KB PDF 49 KB PDF 36 KB
திருத்தம் PDF 34 KB PDF 35 KB PDF 35 KB PDF 38 KB PDF 37 KB PDF 41 KB PDF 33 KB PDF 33 KB
மே 2022 சேர்த்தல் PDF 34 KB PDF 36 KB PDF 36 KB PDF 43 KB PDF 40 KB PDF 43 KB PDF 36 KB PDF 34 KB
நீக்கம் PDF 40 KB PDF 29 KB PDF 29 KB PDF 31 KB PDF 33 KB PDF 77 KB PDF 51 KB PDF 48 KB
திருத்தம் PDF 33 KB PDF 32 KB PDF 35 KB PDF 36 KB PDF 36 KB PDF 43 KB PDF 32 KB PDF 33 KB
ஜூன் 2022 சேர்த்தல் PDF 30 KB PDF 31 KB PDF 34 KB PDF 47 KB PDF 34 KB PDF 47 KB PDF 33 KB PDF 32 KB
நீக்கம் PDF 26 KB PDF 27 KB PDF 28 KB PDF 30 KB PDF 29 KB PDF 53 KB PDF 30 KB PDF 63 KB
திருத்தம் PDF 29 KB PDF 30 KB PDF 31 KB PDF 34 KB PDF 33 KB PDF 33 KB PDF 33 KB PDF 31 KB
ஜூலை 2022 சேர்த்தல் PDF 33 KB PDF 35 KB PDF 35 KB PDF 43 KB PDF 38 KB PDF 56 KB PDF 34 KB PDF 34 KB
நீக்கம் PDF 35 KB PDF 28 KB PDF 28 KB PDF 31 KB PDF 29 KB PDF 123 KB PDF 49 KB PDF 27 KB
திருத்தம் PDF 32 KB PDF 32 KB PDF 32 KB PDF 35 KB PDF 33 KB PDF 46 KB PDF 31 KB PDF 32 KB
ஆகஸ்ட் 2022 சேர்த்தல் PDF 32 KB PDF 36 KB PDF 38 KB PDF 48 KB PDF 39 KB PDF 47 KB PDF 36 KB PDF 42 KB
நீக்கம் PDF 27 KB PDF 27 KB PDF 28 KB PDF 34 KB PDF 30 KB PDF 30 KB PDF 54 KB PDF 28 KB
திருத்தம் PDF 31 KB PDF 32 KB PDF 36 KB PDF 35 KB PDF 34 KB PDF 36 KB PDF 34 KB PDF 36 KB
செப்டம்பர் 2022 சேர்த்தல் PDF 38 KB PDF 39 KB PDF 43 KB PDF 59 KB PDF 46 KB PDF 54 KB PDF 40 KB PDF 42 KB
நீக்கம் PDF 29 KB PDF 30 KB PDF 50 KB PDF 47 KB PDF 45 KB PDF 36 KB PDF 77 KB PDF 84 KB
திருத்தம் PDF 35 KB PDF 35 KB PDF 39 KB PDF 39 KB PDF 39 KB PDF 40 KB PDF 35 KB PDF 37 KB
அக்டோபர் 2022 சேர்த்தல் PDF 33 KB PDF 32 KB PDF 37 KB PDF 39 KB PDF 39 KB PDF 59 KB PDF 31 KB PDF 33 KB
நீக்கம் PDF 27 KB PDF 30 KB PDF 70 KB PDF 43 KB PDF 71 KB PDF 44 KB PDF 105 KB PDF 165 KB
திருத்தம் PDF 30 KB PDF 29 KB PDF 32 KB PDF 32 KB PDF 32 KB PDF 40 KB PDF 29 KB PDF 29 KB