மூடு

செய்தி வெளியீடு

வடிகட்டுதல்:
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு –22-05-2024

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு –22-05-2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/05/2024

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு –22-05-2024 (PDF 30 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு –21-05-2024

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு –21-05-2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/05/2024

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு –21-05-2024 (PDF 30 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் குடிநீர் விநியோகப்பணிகள் ஆய்வுக்கூட்டம் -20-05-2024

மாவட்ட ஆட்சியர் குடிநீர் விநியோகப்பணிகள் ஆய்வுக்கூட்டம் -20-05-2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/05/2024

மாவட்ட ஆட்சியர் குடிநீர் விநியோகப்பணிகள் ஆய்வுக்கூட்டம் -20-05-2024 (PDF 30 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வுக்கூட்டம் -17-05-2024

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வுக்கூட்டம் -17-05-2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/05/2024

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வுக்கூட்டம் -17-05-2024 (PDF 30 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் பயிற்சி பெற மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/05/2024

தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் பயிற்சி பெற மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் (PDF 30 KB)

மேலும் பல
‘நான் முதல்வன்’ திட்டம் கல்லூரி கனவு உயர் கல்வி வழிகாட்டல் முகாம்

‘நான் முதல்வன்’ திட்டம் கல்லூரி கனவு உயர் கல்வி வழிகாட்டல் முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/05/2024

‘நான் முதல்வன்’ திட்டம் கல்லூரி கனவு உயர் கல்வி வழிகாட்டல் முகாம் (PDF 30 KB)

மேலும் பல
மாணவர்கள் ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டுதல் பயிற்சிக்கூட்டம்

மாணவர்கள் ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டுதல் பயிற்சிக்கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/05/2024

மாணவர்கள் ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டுதல் பயிற்சிக்கூட்டம் (PDF 30 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு –04-05-2024

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு –11-05-2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/05/2024

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு –11-05-2024 (PDF 30 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு கூட்டம் – 10-05-2024

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு கூட்டம் – 10-05-2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/05/2024

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு கூட்டம் – 10-05-2024 (PDF 30 KB)

மேலும் பல
‘நான் முதல்வன்’ திட்டம் கல்லூரி கனவு உயர் கல்வி வழிகாட்டல் முகாம்

‘நான் முதல்வன்’ திட்டம் கல்லூரி கனவு உயர் கல்வி வழிகாட்டல் முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/05/2024

‘நான் முதல்வன்’ திட்டம் கல்லூரி கனவு உயர் கல்வி வழிகாட்டல் முகாம் (PDF 30 KB)

மேலும் பல