செய்தி வெளியீடுகள்

கிராம சபை கூட்டம்

கிராம சபை கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/08/2019

கிராம சபை கூட்டம்PDF 176 KB

மேலும் பல
சுதந்திர தின விழா 2019

சுதந்திர தின விழா 2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/08/2019

சுதந்திர தின விழா 2019

மேலும் பல
குடிமாரத்துப் பணிகள்

குடிமாரமத்துப் பணிகள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/08/2019

குடிமாரமத்துப் பணிகள் ஆய்வுPDF 100 KB

மேலும் பல
மருத்துவமனை தினம்

மருத்துவமனை தினம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 31/07/2019

மருத்துவமனை தினம்PDF 100 KB

மேலும் பல
குடிமாரமத்துப் செயல்பாடுகள்

குடிமாரமத்துப் செயல்பாடுகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/07/2019

குடிமாரமத்துப் செயல்பாடுகள்PDF 30 KB

மேலும் பல
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு

குழந்தைகள் பாதுகாப்பு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/07/2019

குழந்தைகள் பாதுகாப்பு கூட்டம்PDF 30 KB

மேலும் பல
பி.எம்.கிஸான்

பி.எம்.கிஸான் முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/07/2019

பி.எம்.கிஸான் முகாம்PDF 25 KB

மேலும் பல
குடிமாரமத்து கூட்டம்

குடிமாரமத்து கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/07/2019

குடிமாரமத்து கூட்டம்PDF 105 KB

மேலும் பல
முலனூரில் ஆய்வு

முலனூரில் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/07/2019

முலனூரில் ஆய்வுPDF 105 KB

மேலும் பல
ஜல் சக்தி அபியான்

ஜல் சக்தி அபியான்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/07/2019

ஜல் சக்தி அபியான்PDF 22 KB

மேலும் பல