மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
இச்சிபட்டி கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை

இச்சிபட்டி கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை

03/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (6 MB)
இச்சிபட்டி கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் திட்ட சுருக்கம்

இச்சிபட்டி கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் திட்ட சுருக்கம்

01/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (3 MB) Part-4 (9 MB) Part-5 (5 MB) Part-6 (10 MB) Part-7 (8 MB)
கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் திட்ட சுருக்கம்

கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் திட்ட சுருக்கம்

01/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (4 MB)
கோடங்கிபாளையம் கிராமத்தில் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை

கோடங்கிபாளையம் கிராமத்தில் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை

01/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (5 MB)
கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை

கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை

01/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (8 MB)
கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் திட்ட சுருக்கம்

கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் திட்ட சுருக்கம்

01/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (8 MB)
கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள்

கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள்

01/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (7 MB) Part-2 (9 MB) Part-3 (6 MB)
கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள்

கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள்

01/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (6 MB) Part-2 (6 MB) Part-3 (6 MB) Part-4 (5 MB) Part-5 (7 MB) Part-6 (5 MB) Part-7 (9 MB) Part-8 (5 MB) Part-9 (4 MB) Part-10 (6 MB) Part-11 (7 MB) Part-12 (7 MB) Part-13 (8 MB) Part-14 (8 MB) Part-15 (5 MB) Part-16 (4 MB)
சாலை பாதுகாப்பு – இடர்பாடுகளில் இருப்பவர்களுக்கு உதவி செய்பவர் விருது.

சாலை பாதுகாப்பு – இடர்பாடுகளில் இருப்பவர்களுக்கு உதவி செய்பவர் விருது.

01/12/2021 31/12/2030 பார்க்க (391 KB)
ஆவணகம்