மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
இச்சிபட்டி கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை

இச்சிபட்டி கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை

03/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (6 MB)
கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள்

கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள்

01/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (6 MB) Part-2 (6 MB) Part-3 (6 MB) Part-4 (5 MB) Part-5 (7 MB) Part-6 (5 MB) Part-7 (9 MB) Part-8 (5 MB) Part-9 (4 MB) Part-10 (6 MB) Part-11 (7 MB) Part-12 (7 MB) Part-13 (8 MB) Part-14 (8 MB) Part-15 (5 MB) Part-16 (4 MB)
கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள்

கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள்

01/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (7 MB) Part-2 (9 MB) Part-3 (6 MB)
கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் திட்ட சுருக்கம்

கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் திட்ட சுருக்கம்

01/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (8 MB)
கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை

கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை

01/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (8 MB)
கோடங்கிபாளையம் கிராமத்தில் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை

கோடங்கிபாளையம் கிராமத்தில் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை

01/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (5 MB)
கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் திட்ட சுருக்கம்

கோடங்கிபாளையம் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் திட்ட சுருக்கம்

01/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (4 MB)
இச்சிபட்டி கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் திட்ட சுருக்கம்

இச்சிபட்டி கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் திட்ட சுருக்கம்

01/02/2023 01/02/2024 பார்க்க (3 MB) Part-4 (9 MB) Part-5 (5 MB) Part-6 (10 MB) Part-7 (8 MB)
மைவாடி கிராமத்தில் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை

திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் வட்டம், மைவாடி கிராமத்தில் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை பொதுமக்கள் பார்வைக்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது

28/11/2022 28/11/2023 பார்க்க (6 MB)
மைவாடி கிராமத்தில் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் திட்ட சுருக்கம்

திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் வட்டம், மைவாடி கிராமத்தில் கற்கள் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் அமைப்பதின் திட்ட சுருக்கம் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது

28/11/2022 28/11/2023 பார்க்க (3 MB)