மூடு

சுற்றுலாத் தலங்கள்

வடிகட்டுதல்:
திருமுர்த்தி அணை
திருமூா்த்தி அணை

ஆணைமலைத் தொடாின் வடக்கு சாிவுகளில் உற்பத்தி ஆகும் பாலாறு நதியின் குறுக்கே இந்த நீா்த்தேக்கமானது கட்டப்பட்டுள்ளது. பாலாறு ஆழியாற்றின் கிளை நதியாகும். ஒழுங்கு அமைவுடன் 128 அடி…